Strona główna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/G/RPOWKP/2017

 

 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Toruńska realizuje projekt dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.  „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na  ul. Bydgoskiej 5 w Grudziądzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020), Osi Priorytetowej: Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Planowany projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego poprzez:

 

1. Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na przygotowanie C.W.U poprzez podłączenie wewnętrznej instalacji C.W.U. do projektowanej pompy ciepła.

 

2. Podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę technologii kotłowni-wykonanie pompy ciepła z częściową wymianą wewnętrznej instalacji c.o. z grzejnikami 
i montażem urządzeń regulacyjnych.

 

3. Instalację centralnego ogrzewania w budynkach rehabilitacji i pralni

4. Docieplenie ścian budynków rehabilitacji i pralni.

 

Zrealizowane zadanie przyczyni się do redukcji zapotrzebowania budynku na ciepło, ograniczenia kosztów wydatkowanych na zakup i wytworzenie energii niezbędnej do ogrzania budynku a także poprawy jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery- redukcję CO2 i całkowitą eliminację emisji pyłu PM10.

 

Realizacja projektu obejmuje:

 • prace przygotowawcze polegające na opracowaniu m.in. dokumentacji technicznej 
  i kosztorysowej, audytu energetycznego;
 • prace budowlano – montażowe mające na celu instalację źródła ciepła w oparciu 
  o pompę ciepła, termomodernizację obiektów i modernizację instalacji c.o.;
 • usługi dotyczące zarządzania i nadzoru nad projektem;
 • przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

 

 W związku z realizacją projektu Zamawiający ogłasza zapytanie ofertowe na realizację prac budowlanych.

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Przedmiotem zadania jest modernizacja energetyczna kompleksu (złożonego z 3 obiektów) Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, budynku rehabilitacji i budynku pralni zlokalizowanych w Grudziądzu przy ul. Bydgoskiej 5.

 

 

 

Zakres planowanych usprawnień rekomendowanych w audycie energetycznym

1. Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na przygotowanie C.W.U poprzez podłączenie wewnętrznej instalacji  c.w.u. do projektowanej pompy ciepła.

2. Podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę technologii kotłowni-wykonanie pompy ciepła z częściową wymianą wewnętrznej instalacji c.o. z grzejnikami i montażem urządzeń regulacyjnych.

3. Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach rehabilitacji i pralni

4. Docieplenie ścian obiektów rehabilitacji i pralni.

 

Termin wykonania zamówienia:

 

 30.11.2017 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

 

A. Wiedza i doświadczenie 

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie prac budowlanych polegających na wykonaniu odwiertów geotermalnych oraz montażu pomp ciepła
  z automatyką obiegów grzewczych, potwierdzonych odpowiednimi referencjami.
 2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży wykaz zrealizowanych 3 robót
  i wykaże w nim, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­ w tym okresie, zrealizował roboty budowlane związane z wykonaniem minimum 3 zadań polegających na wykonaniu odwiertów geotermalnych oraz montażu pomp ciepła z automatyką obiegów grzewczych o mocy porównywalnej  do przedmiotowego zadania w obiektach użyteczności publicznej.
 3. Do wykazu należy załączyć dokumenty (referencje, poświadczenia należytego wykonania usługi) potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.
 4. Nie wykazanie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 

 

B. Potencjał techniczny

 

1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu osób z następującymi uprawnieniami zgodnie 
z załączonym wzorem:

 1. kierownik robót sanitarnych,
 2. projektant instalacji sanitarnych,
 3. geolog,
 4. archeolog,
 5. architekt,
 6. serwisant  (wymagane uprawnienia SEP do 1kV)

 

2. Zamawiający wymaga załączenia kopii uprawnień wskazanych osób.

3. Zamawiający wymaga załączenia oświadczeń o partycypacji w realizacji zadania, złożonych przez wskazane w potencjale technicznym osoby, ze wskazaniem tytułu  oraz okresem realizacji zadania.

4. Nie wykazanie warunku posiadania potencjału technicznego skutkować będzie wykluczeniem 
z postępowania.

 

C. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

 

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi aktualny dokument ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

o wartości nie niższej niż 1 500 000,00 zł.

 

 

E. Dodatkowe warunki

 

 1. Po stronie Wykonawcy będzie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy zgodnie z przepisami BHP oraz ochroną PPOŻ.
 2. Wykonawca utrzyma zaplecze budowy w zakresie napraw, wody użytkowej, energii elektrycznej oraz zabezpieczenia we własnym zakresie maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca zapewni wywóz odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz udokumentowanie potwierdzające złożenie ich na właściwych składowiskach.
 4. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
 5. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
 6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielane podmiotom powiązanym
  z  Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  będący w posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań.

7. Podwykonawcy.

a) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

b) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane, a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

c) Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w ofercie do niniejszego zamówienia to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia lub Wykonawca samodzielnie spełni warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Sposób przygotowania oferty i jej złożenia

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich w siedzibie Zamawiającego: Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska,
ul. Żeglarska 9, 87-100 Toruń
w terminie do dnia 22.08.2017 r. do godziny 10.00- liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

 

2. Sposób opisania koperty:

 Tytuł: OFERTA na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na  ul. Bydgoskiej 5 w Grudziądzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety”
z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 22.08.2017 r. godz.11.00.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 

 1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:

 

a) całościowa cena brutto wykonanej usługi (waga 60 pkt.) od 0 do 60 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,

 

Metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa/cena oferowana) *60pkt. Ocena punktowa kryterium cena dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pc= (Cn:Co) x60 waga kryterium (60 pkt)

gdzie: Pc– punkty dla badanej oferty w kryterium cena;

Cn– cena najniższa w zbiorze ofert;

Co– cena badanej (rozpatrywanej) oferty.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtańszą) ceną­ otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium, czyli 60 pkt. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Najdroższa oferta uzyska najmniejszą liczbę punktów.

 

b) bezpłatny serwis i udzielona gwarancja na urządzenie pompy ciepła, odwierty geotermalne, prace termomodernizacyjne i prace instalacyjne licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót (waga 10 pkt.)

24 miesiące­0pkt.

od 25 miesięcy do 36 miesięcy­5 pkt.

od 37 miesięcy do 60 miesięcy­ 7 pkt.

powyżej 60 miesięcy ­10pkt.

możliwość przedłużenia gwarancji o dodatkowy czas wraz z podaniem warunków szczegółowych- 1 pkt.

Wskazanie gwarancji na pompę ciepła, odwierty geotermalne, prace termomodernizacyjne i prace instalacyjne poniżej 24miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

c) bezpłatny serwis i gwarancję na pozostałe elementy maszynowni licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót (waga 5 pkt.)

24 miesiące­ 0 pkt.

od 25 miesięcy do 36miesięcy­3 pkt.

od 37 miesięcy do 48 miesięcy i więcej­5 pkt.

 

Wskazanie bezpłatnego serwisu i gwarancji na pozostałe elementy maszynowni poniżej 24miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

d) czas reakcji na awarię (waga 5 pkt.):

powyżej 12 godzin ­0 pkt.

od 12 godzin do 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii ­3 pkt.

poniżej 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii­5pkt.

Wskazanie czasu reakcji na awarię powyżej 12 godzin będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

e) bezpłatny serwis pogwarancyjny (waga 5 pkt.)

do 12 miesięcy- 0 pkt.

12 miesięcy- 24 miesiące- 3 pkt.

powyżej 24 miesięcy- 5 pkt.

 

2. Punkty zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta
o najwyższej liczbie punktów.

 


W CELU OTRZYMANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW OFERTOWYCH PROSIMY O KONTAKT NA ADRES:  skinbar@wp.pl

 

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl