Strona główna

Rozpoczynamy prace

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Toruńska realizuje projekt dofinansowany  ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.  „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na  ul. Bydgoskiej 5 w Grudziądzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: Efektywność energetyczna                     i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Ponadto projekt realizuje założenia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie i jest wpisany na listę projektów podstawowych w ramach Priorytetu Osi 1.2 Poprawa jakości powietrza OSI Grudziądza, poprzez wykorzystanie technologii niskoemisyjnych w obiektach użyteczności publicznej, Działanie 1.2.1. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ I WYKORZYSTANIE OZE W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ , PI 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

 

Przedsięwzięcie zostało również uwzględnione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Grudziądz przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza XLIII/129/17 z dnia 29.11.2017 r.

Cel bezpośredni: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Grudziądzu przy ul. Bygoskiej

 

Cele szczegółowe:

• redukcja zanieczyszczeń: CO2 i PM10 odprowadzanych do atmosfery;

• zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do ogrzewania budynków;

• obniżenie kosztów ogrzewania kompleksu budynków;

• ograniczenie kosztów wytwarzania energii przy zastosowaniu OZE;

• poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej;

• poprawa atrakcyjności osiedleńczej obszarów na których zlokalizowane są zadania.

 

Planowany projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji energetycznej kompleksu budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego poprzez:

1. Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła na przygotowanie C.W.U poprzez podłączenie wewnętrznej instalacji C.W.U. do projektowanej pompy ciepła.

2. Podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę technologii kotłowni-wykonanie pompy ciepła z częściową wymianą wewnętrznej instalacji c.o. z grzejnikami  i montażem urządzeń regulacyjnych.

3. Instalację centralnego ogrzewania w budynkach rehabilitacji i pralni

4. Docieplenie ścian budynków rehabilitacji i pralni.

 

Zrealizowane zadanie przyczyni się do redukcji zapotrzebowania budynku na ciepło, ograniczenia kosztów wydatkowanych na zakup i wytworzenie energii niezbędnej do ogrzania budynku a także poprawy jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery- redukcję CO2 i całkowitą eliminację emisji pyłu PM10.

Realizacja projektu obejmuje:

- prace przygotowawcze polegające na opracowaniu m.in. dokumentacji technicznej

i kosztorysowej, audytu energetycznego;

- prace budowlano – montażowe mające na celu instalację źródła ciepła w oparciu o pompę ciepła, termomodernizację obiektów i modernizację instalacji c.o.;

- usługi dotyczące zarządzania i nadzoru nad projektem;

- przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

 

Planowany budżet projektu: 1 792 982,79 zł

Dofinansowanie: 499 978,82 zł.

Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2017 r.

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl