Strona główna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/G/RPOWKP/2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/G/RPOWKP/2017

 

W związku z realizacją projektu pn.  „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na  ul. Bydgoskiej 5 w Grudziądzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020), Osi Priorytetowej: Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Zamawiający ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn.  „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na  ul. Bydgoskiej 5 w Grudziądzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety”:


– w zakresie nadzoru nad robotami ogólnobudowlanymi

– w zakresie nadzoru nad robotami instalacyjnymi, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Inwestor dla wszystkich obiektów posiada ostateczne decyzje na prowadzenie prac.

 

Podstawowe obowiązki i prawa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jako przedstawiciel Zamawiającego upoważniony jest do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane, działając w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków umownych dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy między innymi sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, poprzez:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie i nadzorowanie robót, 

- organizowanie oraz przewodniczenie naradom, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich

zaangażowanych w realizację inwestycji stron oraz inne zainteresowane osoby,

- przekazanie wraz z Zamawiającym terenu budowy,

- rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie realizacji robót,

- reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach technicznych związanych z realizacją inwestycji,

- wizytowanie budowy, monitorowanie postępu robót, egzekwowanie jakości robót i materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, dokonywanie i sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót (zanikających i ulegających zakryciu),

- sprawdzanie i odbieranie oznakowania i zabezpieczenia robót w czasie budowy i kontrola przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa,

- zatwierdzenie materiałów do wbudowania (deklaracji zgodności, atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów),

- kontrola dokumentów rozliczeniowych wykonawcy robót,

- analiza dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia

działań zaradczych

– informowanie Zamawiającego o problemach,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu,

- egzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawek dokumentacji w trakcie realizacji robót,
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego,

- sprawdzanie i zatwierdzenie do wypłaty kosztorysów wykonawców robót, sprawdzanie wszystkich dokumentów związanych z wystawieniem dokumentów do płatności przejściowych jak i końcowej, oraz  zgłaszanie Zamawiającemu gotowości do zakończenia robót, organizowanie narad technicznych, udział w

naradach oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji,

- obecność na budowie minimum w jednym dniu w tygodniu oraz dodatkowo na wezwanie Inwestora lub wykonawcy robót. Każdorazowo obecność na budowie powinna być potwierdzona wpisem w dzienniku budowy,

- przygotowanie do odbioru częściowego i ostatecznego, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, poświadczenie terminu zakończenia robót,

- zatwierdzanie wartości wykonanych robót,

- rozliczanie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

- po zakończeniu robót Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uzgodnieniu z zamawiającym, wystawi świadectwo przejęcia – zakończenia robót.

 

Planowany termin realizacji zamówienia

21.08.2017- 30.11.2017 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu

 

1. Minimum 3 lata posiadania uprawnień budowlanych.

2. Wykonanie co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowy, przebudowy instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym źródeł ciepła o wartości nadzorowanego zadania min.
1 000 000,00 zł w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3. Wykonanie co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowy, przebudowy źródła ciepła o mocy porównywalnej do instalowanej w ramach niniejszego projektu (250 kW) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć:

1. Pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w postępowaniu;

3. Informacja na temat braku powiązań osobowych i kapitałowych;

4. Wykaz zrealizowanych usług nadzoru nad robotami budowlanymi.

5. Kopię uprawnień niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zapytania.

6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

Sposób przygotowania oferty

 

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2. Do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta kserokopie uprawnień i referencji potwierdzających wykonanie prac wymaganych przez Zamawiającego.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich w siedzibie Zamawiającego: Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska,
ul. Żeglarska 9, 87-100 Toruń
w terminie do dnia 21.08.2017 r. do godziny 10.00- liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

 

4. Sposób opisania koperty:

 Tytuł: OFERTA na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego na  ul. Bydgoskiej 5 w Grudziądzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety” z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 22.08.2017 r. godz.11.00.

 

5. Oferta powinna być: sporządzona w formie pisemnej, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, czytelnie podpisana przez wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

6. Wykonawca w treści oferty winien określić łączny koszt usługi– cena w zł brutto. Wartość oferty stanowi cenę ryczałtową. w tym podatek VAT(obowiązująca stawka podatku oraz wynikająca z podanej kwoty wartość tego podatku).

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2017 r. o godzinie 11.00.

 

 

W CELU OTRZYMANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW OFERTOWYCH PROSIMY O KONTAKT NA ADRES:  inwestycje.skpm@gmail.com

 

« Powrót

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Elzbietanki.eu
tel. +48 566 22 3163
E-mail: elzbietanki@torun.opoka.org.pl